oeresnudebille.jpg
Ultima ProFF Ukrudtsbekæmpelse
Ultima ProFF bekæmper de fleste enårige ukrudtsarter. Bedst effekt opnås ved sprøjtning på tidlige udviklingstrin (ukrudt ikke større end 5-10 cm). På flerårige arter nedvisnes den overjordiske del af planterne og genvækst fra rødderne hæmmes, men der kan ikke forventes langtidseffekt. Hvis ukrudtet ikke er visnet bort efter 14 dage, bør der genbehandles. Ligeledes bør behandling gentages ved evt. genvækst fra rødder. Der kan maksimalt behandles to gange om året.
Hurtigst synlig effekt opnås ved sprøjtning ved temperaturer over 15° C og effekten er synlig indenfor få dage (evt. indenfor et døgn). Undgå at sprøjte med udsigt til regnvejr indenfor 6 timer og sprøjt ikke i blæsevejr.
Ultima ProFF kan også anvendes på ukrudt under hæk og buske. Hvis Ultima ProFF ved en fejltagelse sprøjtes på hække, buske, stauder og lign, der ikke ønskes bekæmpet, vil de ramte dele blot svides, men ikke gå ud.
Miljø
Ultima ProFF nedbrydes af naturligt forekommende bakterier og er allerede efter 10 dage nedbrudt. Der kan efter 2 dage genplantes på behandlede arealer.
Forsigtig:
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den evt. lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til professionel ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer og på arealer med beplantning af vedagtige kulturer. Må ikke anvendes i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun udbringes ved anvendelse af afskærmet sprøjtning. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand.

Brugsanvisning:

Omryst dunken og opbland 1,5 liter Ultima ProFF i 8,5 liter vand. Udbringes med ryg- eller traktorsprøjte. Det er meget vigtigt at ukrudtet dækkes grundigt af sprøjtevæsken.

 

Deklaration:

187 g/l pelargonsyre
30 g/l maleinhydrazid
Ukrudtsmiddel nr. 364-35
Omfattet af Miljøministeriets bek. om bekæmpelsesmidler

 

Dosering:

Omryst dunken og opbland 1,5 liter Ultima ProFF i 8,5 liter vand.

 

Indhold:

15 liter koncentrat

Miljøstyrelsens godkendelse:

Ultima ProFF må kun anvendes til professionel ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer og på arealer med beplantning af vedagtige kulturer.

Opbevaring:

Ultima ProFF skal opbevares frostfrit. Sprøjteudstyret renses med vand som udsprøjtes på det behandlede areal.

Rækkeevne:

1 liter Ultima ProFF koncentrat rækker opblandet til ca. 8.000 ukrudtsplanter. 15 liter koncentrat rækker opblandet til 938 m² bredsprøjtning eller 4.688 m² spotsprøjtning med 20% ukrudtsdække.

Tom emballage:

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.


 


© Borregaard Bioplant ApS

Helsingforsgade27B | DK-8200 Århus N | Tel: +45 8678 6988 | CVR: 21500445